Монгол дахь Хятадууд хяналтаас бүр мөсөн гарч байна...